29-09-2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325), § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną  SARS-CoV-2

                                                            nakazuje:

Poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 30.09.2020r. roku do dnia 05.10.2020r. roku w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy IV oraz z pozostałych grup z kontaktu z osobą zakażoną Przedszkola Miejskiego nr 94 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Łodzi ul. Janosika 136 oraz członkom ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkującym.

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci poddanych kwarantannie o przesłanie na adres hdm@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL wszystkich domowników, adres przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu oraz datę ostatniego dnia pobytu w pracy, celem wydania i dostarczenia decyzji administracyjnej PPIS w Łodzi, która będzie podstawą usprawiedliwienia nieobecności w pracy.