Ważne – umowy

16-06-2020

UWAGA!!!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do placówki celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

 W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Termin podpisywania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 wrzesnia 2020 r. obowiązuje również rodziców/prawnych opiekunów dzieci kontynuujacych edukację przedszkolną w roku 2020/2021.