Uwaga! Zasady zapisów na opiekę wakacyjną.

09-05-2023

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łódź 2023 r.

Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców[1].

Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu.

Opieka w miesiącach lipiec- sierpień 2023 w każdym z dyżurujących przedszkoli organizowana będzie w ramach dwóch turnusów.

Turnus Terminy do zadeklarowania w systemie Okres
I TURNUS 1 3 lipca – 7 lipca
2 10 lipca – 14 lipca
3 17 lipca – 21 lipca
4 24 lipca – 31 lipca
II TURNUS 1 1 sierpnia – 4 sierpnia
2 7 sierpnia – 11 sierpnia
3 14 sierpnia – 18 sierpnia
4 21 sierpnia – 25 sierpnia
5 28 sierpnia – 31 sierpnia

 

Rodzice / prawni opiekunowie mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie

 1. Zasady ogólne
 2. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  prowadzonych przez miasto Łódź.
 3. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, można wskazać 3 przedszkola.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli z innych dzielnic.
 6. Dostęp do systemu zapisów
 7. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2023/2024 do przedszkoli korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki “Wypełnij wniosek”.
 9. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie: uzupełniają dane dziecka, wskazują przedszkola, w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego, następnie zapisują wniosek w systemie i pobierają  (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu składają wniosek w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji w każdym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Przyjęcie dziecka do przedszkola zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustali system zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, system bierze pod uwagę przede wszystkim: wnioski dotyczące rodzeństw, miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest potwierdzenie w systemie woli przyjęcia, w każdym przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.
 5. Brak potwierdzenia woli przycięcia dziecka do przedszkola w terminie określonym harmonogramem oznacza rezygnację z miejsca.
 6. Rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do dostarczenia wydrukowanego (pdf) i podpisanego wniosku zapisu na dyżur wakacyjny do każdego przedszkola, w którym została potwierdzona wola przyjęcia dziecka w danym terminie turnusu, woli przyjęcia dziecka i podpisania informacji o korzystaniu z usług przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczynającym dany turnus.
 7. Nie wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w pkt.6 jest traktowane jako rezygnacja z miejsca.
 8. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach. Zapisy na wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które w roku szkolnym nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź a są zainteresowani zapisem dziecka na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole, mogą skorzystać z zapisów tylko w sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na okres wakacji dane przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, po uprzednim wypisaniu się z przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż JST.

 

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA OPIEKĘ WAKACYJNĄ

do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź

 

lp Rodzaj czynności Termin w zapisach na wakacje
1 Złożenie wniosku zapisu na opiekę wakacyjną 15 -31.05.2023

(do godz. 15:00)

2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 czerwca 2023

(15:00)

3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie elektronicznych zapisów na opiekę wakacyjną 13-20.06.2023

(do godz. 15:00)

4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23.06.2023

(15:00)

5 Dostarczanie do przedszkoli dokumentów              od 26.06.2023

 

 

[1] § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502)